Financiële ondersteuning bij verenigingscontributie

In deze tijden is het mogelijk dat er jeugd- en of seniorleden zijn die moeite hebben aan hun contributieverplichtingen te voldoen. Op onderstaande regelingen kun je zo nodig een beroep doen.

Jeugd
Voor de jeugd is er de landelijke regeling Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ondersteuning hieruit moet worden aangevraagd door een intermediair. In Oegstgeest zijn er de volgende intermediairs: Stichting Leergeld Leiden e/o, Kwadraad maatschappelijk werk (contactpersoon: m.bakker@kwadraad.nl), Cardea Jeugdzorg (contactpersoon: Edwin van Drongelen intermediair e.vandrongelen@cardea.nl), en de gemeente Oegstgeest zelf, bel hiervoor met de afdeling Sociale Zaken 071 – 519 1830. 

Volwassenen
Voor volwassenen heeft de gemeente de ”participatieregeling voor volwassenen”, onderdeel van het Minimabeleid Volwassenen | Gemeente Oegstgeest – Gemeente Oegstgeest. Ook hiervoor kan men bellen met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente (071 – 519 1830). Deze regeling zal in april worden vernieuwd. Als dat veranderingen betekent horen we dat van de gemeente.